Dotační výzva Ministertva zdravotnictví

Žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu na podporu organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 je možné předkládat do 30. října 2020.

Oprávněnými žadateli u aktivity B 1 s názvem Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními jsou rovněž zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je kraj nebo město.

Žádosti o dotaci lze podávat od 24. září do 30. října 2020 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Dotační program bude komplexně administrován elektronicky. Jedná se o zásadní změnu, proto doporučujeme věnovat větší pozornost výzvě, metodice a manuálu systému Grantys.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Klíčová slova: