Dotační řízení Úřadu vlády ČR

Žádost v rámci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022.

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech.  

Z programu lze podpořit aktivity:

a) mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možné poskytnout dotaci na náklady/výdaje, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možné poskytnout na náklady/výdaje na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích;

b) účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.;

c) vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

Dotaci je možné poskytnout na:

  • vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností osob se zdravotním postižením
  • pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů zaměřených na podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením
  • pořádání konferencí a seminářů pro nezdravotnickou veřejnost
  • provoz internetových stránek a správu sociálních sítí
  • vydávání informačních a osvětových materiálů, letáků, tiskovin a publikací (v tištěné nebo elektronické podobě) zaměřených na činnost spolku a podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením.

V případě pořádání konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků, délku trvání akce). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o tiskovině, např. počet kusů, náklad na 1 ks, způsob distribuce, rozsah tiskoviny, periodicita. U dokumentů v elektronické podobě musí projekt obsahovat informace o obsahu dokumentu, rozsahu a periodicitě.

d) organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady/výdaje spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady/výdaje na nájmy, energie, služby a osobní náklady/výdaje.

Předkládané projekty by měly být také v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

Další informace na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

 

Klíčová slova: