Dotace Moravskoslezského kraje

Lhůta pro podání žádosti v programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 je od 13. do 20. června 2022.

Zaměření programu:

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022. 

PSDP 1/21 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence

 • Podpora je určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby ohrožené různými typy závislostí a pro podporu jejich rodin a blízkých.
 • Jedná se o kontaktní centra, terénní programy, odborné sociální poradenství a služby následné péče poskytované dle § 59, § 69, § 37 a § 64, zařazené k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 9. 5. 2022, do Krajské sítě sociálních služeb (se statusem "základní"), s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby.

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50.000 Kč
Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 600.000 Kč

Oprávnění příjemci:

 • evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

PSDP 2/21 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností (se statusem „optimální“)

 • podpora je určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služby jsou k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 9. 5. 2022, zařazeny v Krajské síti sociálních služeb (se statusem "optimální") s Pověřením Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50.000 Kč
Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 300.000 Kč

Oprávnění příjemci:

 • evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované státem.

PSDP 3/21 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statusem „základní“)

Dotace bude stanovena s ohledem na kapacitu a formu poskytování sociální služby uvedené v Krajské síti sociálních služeb (se statusem „základní“) k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 26. 4. 2021, s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a bude určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu.

Maximální výše požadované dotace na sociální službu:

 • Dotace bude stanovena s ohledem na kapacitu a formu poskytování sociální služby uvedené v Krajské síti sociálních služeb (se statusem "základní") k datu vyhlášení dotačního programu, tj. k 9. 5. 2022, s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a bude určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených v čl. VIII tohoto programu.
 • Dotaci nelze žádat na sociální službu, u které poskytovatel sociální služby závazným stanoviskem deklaroval zájem zapojit tuto službu v roce 2022 do individuálního projektu kraje Podpora služeb sociální prevence 2022+.

Maximální výše požadované dotace na sociální službu:

 • s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské síti sociálních služeb (se statusem "základní") × 40.000 Kč
 • s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statusem "základní") × 30.000 Kč
 • s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskytování sociální služby

Oprávnění příjemci:

 • evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání žádostí je od 13. 6. 2022 do 20. 6. 2022.

Více na stránkách Moravskoslezského kraje

Klíčová slova: