Dotace Ministerstva zdravotnictví

Žádosti v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024 je možné podávat do 2. října 2023.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 2. října 2023 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Upozorňujeme na následující:

  • V případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen k žádosti (nikoliv k subjektu) přiložit platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů.
  • V případě podpisu žádosti zmocněncem je žadatel povinen přiložit k žádosti (nikoliv k subjektu) plnou moc udělenou statutárním orgánem.
  • Mezi oprávněnými žadateli nejsou vysoké školy.
  • Termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu je stanoven na 31. ledna 2025.

Pro lehčí průběh administrativního procesu doporučujeme:

  • před uzavřením a odesláním žádosti zkontrolovat, zda částky uvedeny v žádosti o dotaci souhlasí s částkami v rozpočtových tabulkách v příloze, že jsou tabulky řádně vyplněny (např. požadavky musí být specifikovány co nejpodrobněji, u OOV a mezd je nutný jmenovitý seznam osob), a že se součty v tabulkách a shodují s rozpočtem;
  • nevykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu – spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem;
  • nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy.

Výše uvedené informace nenahrazují plné znění Metodiky programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

Přílohy

Typ souboru: pdf

Výzva programu (formát pdf) (214,74 KB)

Typ souboru: pdf

Metodika programu (formát pdf) (451,39 KB)

Typ souboru: pdf

Grantys - manuál pro žadatele (formát pdf) (928,78 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Podrobny-rozpocet-materialu-1.xlsx (20,00 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Podrobny-rozpocet-sluzeb-1.xlsx (20,10 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Prehled-zamestnancu.xlsx (19,10 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Ostatni-osobni-vydaje.xlsx (19,04 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Edicni-cinnost_souhrnna-tabulka.xlsx (19,58 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Prednaskova-cinnost_souhrnna-tabulka.xlsx (19,28 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Pobytove-akce_souhrnna-tabulka.xlsx (12,37 KB)

Typ souboru: xlsx

PVP_2024_Edukacni-dochazkove-akce-kurzy-vycviky_souhrnna-tabulka.xlsx (12,80 KB)

Klíčová slova: