Doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková zpracovala doporučení k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021. Je určeno především domovům pro osoby se zdravotním postižením, dalším poskytovatelům pobytových sociálních služeb, jejich zaměstnancům a opatrovníkům (veřejným i soukromým). Mohou je však využít i představitelé státních orgánů podílejících se na správě voleb.

Od počátku roku 2018 zákon ukládá veřejnému ochránci práv dohlížet na to, jak Česká republika naplňuje Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. V rámci této působnosti provádíme výzkumy, zveřejňujeme zprávy a vydáváme doporučení. 

V roce 2018 jsme uskutečnili sérii návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením zaměřených na výkon volebního práva klienty těchto zařízení. Tyto návštěvy proběhly bezprostředně po volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018. Ze zpráv těchto návštěv jsem zjistila mnoho překážek, které lidem s postižením mnohdy fakticky znemožňují nebo podstatně ztěžují výkon jejich základního práva – práva volit.

Často byl příčinou nedostatek podpory k uskutečnění volebního práva ze strany zaměstnanců DOZP. Poskytovatelům pobytových sociálních služeb často nemusí být zřejmý rozsah omezení svéprávnosti jejich klientů nebo nemusí být znalí právní úpravy a v důsledku toho mohou svým klientům neúmyslně bránit ve volebním právu.  

Výkon volebního práva také ztěžuje, a často dokonce znemožňuje nedostatečná přístupnost informací či bariérovost volebních místností, která se týká nejen klientů pobytových sociálních služeb. Proto v tomto ohledu vydala tehdejší veřejná ochránkyně práv počátkem roku 2020 doporučení k výkonu volebního práva v domovech pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém popsala základní překážky výkonu volebního práva lidmi s postižením.

Vzhledem k tomu, že do nadcházejících parlamentních voleb nedojde k přijetí nového volebního kodexu v podobě připravovaného zákona o správě voleb, považuji za nezbytné se k tomuto tématu znovu vrátit, uvedené doporučení znovu připomenout a rozvinout některé z jeho myšlenek, uvádí v úvodu dokemntu Podpora voliče v pobytové sociální službě zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. 

Celý dokument je v příloze. 

 

Klíčová slova: