Co ukázal průzkum přístupnosti studia

Počty vysokoškolských studentů se specifickými potřebami se výrazně zvyšují. U většiny veřejných vysokých škol, na rozdíl od soukromých, fungují centra podpory studentů se specifickými potřebami. 

Nejvýraznější nárůst je patrný u skupiny studentů se specifickými poruchami učení, psychiatrickým onemocněním a poruchou autistického spektra. Naopak počty studentů se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením vzrůstají jen nepatrně.

Průzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnily veřejné i soukromé vysoké školy. Osloveno bylo 23 vysokých škol univerzitního typu prostřednictvím 146 fakult a 36 soukromých vysokých škol. Vyplněný dotazník zaslalo 106 fakult a 18 soukromých vysokých škol.

Výsledky průzkumu jsou uvedeny v příloze.

 

 

Klíčová slova: