Charitativní a osvětové spoty

Žádosti neziskovek o bezplatné vysílání přijímá Česká televize do 31. března 2023.

Základní podmínky žádosti o zařazení do hodnotícího procesu: 

 • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
 • prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
 • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

ČT posuzuje žádosti především podle uvedených hledisek:

 • celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
 • personální, organizační a finanční zajištění projektu,
  (žadatel dokládá informací o personálním, organizačním a finančním zajištění projektu)
 • kvalita zpracování kampaně projektu a aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
  (žadatel dokládá: mediaplán kampaně; spot, storyboard či scénář spotu určeného k vysílání v České televizi; a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
 • způsob využití získaných finančních prostředků, pokud jde o fundraisingovou kampaň,
  (z řad nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
 • míra předpokládatelného dopadu a edukativnosti spotu, pokud jde o osvětovou kampaň,
  (žadatel může doložit informacemi k již uskutečněným projektům či jinými nezávislými i vlastními analýzami či jinými podklady)
 • soulad tématu/projektu s programovými a společenskými aktivitami a aktuální strategií České televize.

Další informace na stránkách ČT.

Klíčová slova: