Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy bude otevírat již 30. ročník studijního oboru zaměřeného na sport osob se zdravotním postižením, přihlášky ke studiu přijímá do 28. února 2022.

Máte rádi sport a pohyb? Obor ATVS OSP spojuje témata pohybu s přesahy do speciální pedagogiky, sociální sféry a podpory zdraví. Osvojíte si řadu sportů, ať již při pravidelné či kurzovní výuce. Projdete řadou biomedicínských předmětů a zjistíte mnohé o fungování lidského těla. Získáte společenskovědní základ, vycházející z psychologie, filozofie a pedagogiky a přesahující do speciálních disciplín (speciální pedagogika, etika, sociální práce).

Po studiu se můžete uplatnit jako pedagogičtí pracovníci, lektoři, trenéři, instruktoři, aktivizační pracovníci v sociálních službách, regionální konzultanti aplikovaných pohybových aktivit aj. Studenti se specifickými potřebami (aktivní para sportovci, jedinci s dlouhodobým onemocněním) jsou na studiu vítáni.

Dlouhodobě aktivně spolupracujeme s organizacemi v para sportu (např. Sportovní klub vozíčkářů Praha, Sportovní Club Jedličkova ústavu, Český para sport, České para plavání), s organizacemi v následné péči (Centrum Paraple, Nautis, Fokus. CZEPA…), s pedagogickými institucemi (běžné i speciální školy), zařízení sociální péče (např. Koniklec Suchomasty, Diakonie) aj. - a všude tam si naši studenti mohou vybírat svoji praxi i další uplatnění.

Obor Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním (zkráceně tzv."aplikované pohybové aktivity" / "adapted physical activity" neboli APA). 

Pro školní rok 2022/23 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě).

Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.

Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu.

Do navazujícího magisterského oboru se nově mohou hlásit i absolventi bakalářských oborů: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aplikované pohybové aktivity, Fyzioterapie, Ortotik-protetik, Ergoterapie a Zoorehabilitace. 

Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

Uchazeči se specifickými potřebami mají nárok na modifikaci přijímacího řízení i studijních požadavků a při studiu mohou čerpat finance na různé typy podpůrných opatření (asistence, technická podpora aj.). O formě podpory a doložení specifických potřeb (odborná diagnostika) je nicméně nezbytné komunikovat operativně a včas.

Více informací poskytne Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.: https://www.ftvs.cuni.cz/…tml

Další možnosti při studiu:

* možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže, lyžování aj.)

* ubytování a stravování přímo v budově fakulty

* zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek

* možnosti stáží a studia na partnerských zahraničních univerzitách s podporou programu Erasmus

* zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání

Zájemcům o více informací doporučujeme oficiální stránky fakulty (www.ftvs.cuni.cz) vč. kontaktů na studijní oddělení.

13.1.2022 v 18:00 proběhne online povídání současných a bývalých studentů pro uchazeče o studium na platformě Google Meet: https://meet.google.com/vxf-eifi-jqq

 

Odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/575009486956541

Přihlášky ke studiu: do 28.2.2022 (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27057)

4. 2. organizuje fakulta Den otevřených dveří, kde rovněž bude obor prezentován.

Více informací na FB stránkách a YouTube kanálu APA FTVS, na stránkách fakulty a univerzity nebo mailem u našich vyučujících.  

O studiu na našem oboru byl natočen jeden díl TV magazínu Klíč.

Jitka Vařeková

 

 

Klíčová slova: