Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami

Přihlášky ke studiu na tomto oboru Faktulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy lze podávat do 28. února 2021. Online povídání o oboru proběhne 12. ledna.

Obor Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním (zkráceně tzv."aplikované pohybové aktivity" / "adapted physical activity" neboli APA). 

Pro školní rok 2021/22 bude otevíráno bakalářské a navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě.

Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.

Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu.

Do navazujícího magisterského oboru se nově mohou hlásit i absolventi bakalářských oborů: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aplikované pohybové aktivity, Fyzioterapie, Ortotik-protetik, Ergoterapie a Zoorehabilitace. 

Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

Uchazeči se specifickými potřebami mají nárok na modifikaci přijímacího řízení i studijních požadavků a při studiu mohou čerpat finance na různé typy podpůrných opatření (asistence, technická podpora aj.).

Více informací poskytne Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.: https://www.ftvs.cuni.cz/…tml

Další možnosti při studiu:

* možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže, lyžování aj.)

* ubytování a stravování přímo v budově fakulty

* zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek

* možnosti stáží a studia na partnerských zahraničních univerzitách s podporou programu Erasmus

* zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání

Zájemcům o více informací doporučujeme oficiální stránky fakulty (www.ftvs.cuni.cz) vč. kontaktů na studijní oddělení.

V úterý 12. ledna 2021 v 18:00 pořádáme po zájemce online povídání o našem oboru  na odkazu: http://meet.google.com/auz-oqbw-vrp

Více informací na FB stránkách APA FTVS: Studujte program Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami | Facebook

 

Jitka Vařeková

Klíčová slova: