Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 
Čtvrtek, 26. Říjen 2017 - 8:30 - Pátek, 26. Leden 2018 - 16:00
Místo konání akce: 
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Stručný popis: 

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah kurzu: 156h (116h výuka a 40 h praxe).

Cena kurzu: 8000 Kč.

Podrobný popis: 

Na základě úspěšného absolvování kurzu účastníci:
•    Vědí, co jsou to standardy kvality v sociálních službách a k čemu mohou prakticky sloužit, chápou význam individuálního přizpůsobení služeb.
•    Mají základní znalosti o principech komunikace s klientem, ovládají hlavní principy vedení rozhovoru a umí je v praxi použít.
•    Orientují se v základních principech motivace klientů a v jejích proměnách vlivem nemoci, stáří a jiných událostí.
•    Jsou obeznámeni se zásadami zdravého životního stylu a základy duševní hygieny, mají přehled o možnostech prevence syndromu vyhoření a dovedou aplikovat některé psychohygienické metody a rovněž s nimi seznámit klienty a jejich rodiny.
•    Znají důležitost a možnosti metod, které pomáhají navozovat základní kontakt s okolím a se sebou.
•    Vědí, jak vypadá úzkost, deprese, agrese apod. a ví, v jaké situaci je potřeba oslovit odborníka z oboru psychologie a psychoterapie za účelem pomoci uživatelům služeb.
•    Vědí o nutnosti udržovat rovnováhu mezi různými typy práv klientů. Dokážou se řídit principy vyplývajícími z etického kodexu sociálních pracovníků.
•    Poznají týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a vědí jak zasáhnout a jaká jsou preventivní opatření.
•    Vědí, na co mají uživatelé jejich služeb právo. Mají přehled o obsahu smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem služby.
•    Znají základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR a základních dávkách sociální péče, důchodovém a zdravotním pojištění.
•    Mají potřebné poznatky o metodách sociální práce, jsou seznámeni s různými druhy sociálních služeb. Vědí, které z metod sociální práce je vhodné použít při práci s danými skupinami klientů.
•    Orientují se v systému sociálních služeb podle zákona č. 108/2006.
•    Znají základní informace z oblasti hygieny, výživy, fyziologických funkcí, pohybové aktivizace mobilního a imobilního klienta, umí používat základní kompenzační pomůcky.
•    Dovedou poskytnout základní úkony péče osobě odkázané na pomoc druhé osoby: umí manipulovat s klientem, zajistit osobní hygienu u imobilních klientů, znají základy péče o klienty se senilní demencí a o umírající a jejich rodiny.
•    Znají specifika krizové pomoci a základní postupy zvládání různých typů krizových situací.
•    Mají základní informace o jednotlivých druzích postižení a o metodách práce s lidmi s postižením.
•    Získají informace o přístupu ke klientům s problémovým chováním a o možnostech fyzických úchopů využitelných k jejich zvládání.

Pořadatel: 
VOŠ Jabok