REMEDIUM Praha: Manažeři na cestě rozvoje

Datum: 
Středa, 21. Červen 2017 - 13:01 - Pátek, 23. Červen 2017 - 13:01
Místo konání akce: 
Křišťanova 15, Praha 3
Stručný popis: 

Komu je výcvik určen: 
Pracovníkům pomáhajících profesí ve vedoucích pozicích nebo těm, kteří se na vedoucí pozici připravují (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další) a splní vstupní požadavky (viz níže)

Zahájení výcviku: 
21. - 23.června 2017

Uzávěrka přihlášek: 
30.dubna 2017

Rozsah výcviku: 

172 hodin = 124 hodin přímé výuky v sedmi setkáních + 48 hodin práce v šesti kolegiálních skupinách 
Po úspěšném absolvování výcviku můžete projít evaluací.

Cena výcviku vč. závěrečné evaluace: 
30.350 Kč 
Cena akreditovaného výcviku osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb. 
Cena výcviku nezahrnuje vaše další náklady vynaložené v souvislosti s výcvikem - např. cestovní náklady, náklady na přijatou supervizi a na práci v kolegiálních skupinách. 
Náklady na vstupní pohovor hradíte samostatně.

Vstupní rozhovor: 
968 Kč vč. 21% DPH 
Tuto částku platíte jako zájemci o přijetí do výcviku, ať jste či nejste přijati.

Přihlášku naleznete zde

Podrobný popis: 

Profil absolventa výcviku

Cílem výcviku je vybavit vás kompetencemi (dovednostmi, znalostmi a postoji) pro řízení a sebeřízení; rozvíjet vás ve výkonu manažerské role v kontextu pomáhajících profesí a organizací.

Absolvent/ka výcviku umí v rámci svého manažerského a osobního rozvoje:

 • reflektovat a hodnotit, jak zachází se zodpovědností včetně uplatňování moci a jak podporuje zodpovědnost, nadhled, spolupráci a rozvoj u sebe i druhých
 • zadávat úkoly a delegovat je
 • vést porady
 • hodnotit sám sebe a pracovníky a vést hodnotící rozhovor
 • zpracovávat podněty pro stanovování svého profesního a osobního rozvoje
 • zacházet se změnami v organizaci i u sebe (včetně zavádění změn)

Absolvent/ka výcviku zná v souvislostech své manažerské odbornosti:

 • základní nástroje pro vedení a rozvoj lidí v oblastech: přijímání a zácvik nových pracovníků, vedení porad, zadávání úkolů a kontrola (delegování a hodnocení), rozvoj a podpora pracovníků, odchody (včetně propouštění) pracovníků, motivování, kontraktování nástrojů pro podporu profesního a osobního rozvoje
 • nástroje řízení sebe a vlastního rozvoje - zvládání zátěže, zacházení s časem a (etickými) konflikty a dilematy, motivování atp.
 • co jako manažer ve své konkrétní situaci potřebuje, jaké nástroje má k dispozici, kam sáhnout pro to, co mu chybí
 • etické, kulturní a genderové souvislosti včetně vyrovnávání příležitosti

Absolvent/ka výcviku je podporován v postojích a hodnotách:

 • zodpovědnosti
 • nadhledu
 • spolupráce
 • rozvoje

 

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

(více informací o akreditaci)

Odborní garanti vzdělávacího programu: 
PhDr. Bohumila Baštecká PhD, PhDr. Milan Kinkor

Lektoři: 
PhDr. Dana Rabiňáková, Mgr. Kateřina Halfarová, PhDr.Bohumila Baštecká PhD, PhDr.Milan Kinkor

Doporučená literatura:

Doporučená literatura z oblasti řízení a supervize

 

Podívejte se na výňatky z hodnocení předchozích kurzů.

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky výcviku, a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky

 • a) Úroveň a zaměření vzdělání pro vstup do výcviku: do výcviku budou přijati absolventi min. SŠ s maturitou.
 • b) Věková hranice účastníka a typ praxe pro vstup do výcviku: do výcviku budou přijati účastníci pracující v pomáhajících profesích s minimálním věkem 21 let, kteří zastávají vedoucí pozici nebo se na ni připravují
 • c) Součástí přijímacího řízení do výcviku je vstupní rozhovor zájemce o výcvik s lektory výcviku. Rozhovor se bude konat ve stanoveném termínu v Praze a zaměří se mimo jiné na zhodnocení úrovně dokladů dodaných zájemcem.

 

Požadované doklady

 • a) Motivační dopis v maximálním rozsahu 1 strany A4 s osnovou: 
  • jaká mám očekávání od výcviku
  • co mě dělá silným na místě, kde pracuji
  • jaké mám na tomto místě slabé stránky, co bych chtěl zlepšovat = vzdělávací potřeby
 • b) Profesní životopis s osnovou 
  • věk
  • přehled vzdělání
  • přehled praxe (tak, aby bylo zřejmé, jak dlouho a v jaké odbornosti probíhala přímá práce s uživateli)

Forma výcviku

Na začátku výcviku uzavíráte dohodu s naší organizací a výcvikový kontrakt. Součástí výcviku je monitorování, jak výcvik dosahuje svých cílů – proběhne přibližně v polovině výcviku.

Výcvik probíhá ve skupině formou sedmi výcvikových setkání s lektory (124 hodin) a šesti setkání kolegiálních skupin (48 hodin). Do této časové dotace není zahrnuto evaluační setkání.

Časové schéma výcviku

1., 2. a 5. setkání: 1. a 2. den 9:00-16:30; 3. den 9:00-12:15

3. a 4.setkání, 6. a 7. setkání: každý den 9:00-16:30

Výcvik probíhá v pracovních dnech.

Vyhrazujeme si právo na případnou změnu uvedeného časového schématu a na změnu dohodnutého termínu z vážných provozních důvodů.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Termíny výcviku

1. setkání: 21. - 23.června 2017

2. setkání: bude upřesněno

3. setkání: bude upřesněno

4. setkání: bude upřesněno

5. setkání: bude upřesněno

6. setkání: bude upřesněno

7. setkání: bude upřesněno

Ukončení výcviku

Osvědčení o absolvované docházce do výcviku

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování výcviku Manažerské dovednosti, pokud:

 • absolvují 90% předepsaných hodin z každého ze setkání výcviku
 • absolvují 90% předepsaných hodin z každého setkání kolegiálních skupin
 • vypracují v požadované kvalitě 100% zadaných úkolů pro práci v kolegiálních skupinách
 • absolvují 100% předepsaných hodin z evaluačního setkání
 • úspěšně složí závěrečnou zkoušku v rámci evaluačního setkání

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo nevypracuje všechny úkoly v požadované kvalitě, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Závěrečná evaluace

V závěrečném evaluačním setkání probíhá ověřování dovedností jednotlivých účastníků, a to těmito způsoby:

 • odevzdání výcvikového portfolia, ve kterém jsou uvedeny důkazy o dovednostech a znalostech, které účastníci získají v průběhu výcviku
 • prezentace závěrečné práce na téma zavádění změny
 • předvedení (videonahrávka) hodnotícího rozhovoru s rozvojovým propojením
 • prezentace sebereflexe a sebehodnocení k videonahrávce
 • prezentace výstupů plánu profesního a osobního rozvoje

Termín evaluačního setkání: bude upřesněno

Pořadatel: 
REMEDIUM Praha o.p.s.