Kvalifikační kurz pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Datum: 
Čtvrtek, 26. Říjen 2017 - 8:30 - Pátek, 26. Leden 2018 - 16:00
Místo konání akce: 
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Stručný popis: 

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ROZSAH KURZU: 156h. (z toho 40h. praxe a 116h. výuky).

Kurz bude probíhat ve čtvrtky a pátky od 8,30 do 16,00.

Podrobný popis: 

Obsah kurzu: 

Základy komunikace, komunikační dovednosti, asertivita

- Základy komunikace; základní dovednosti pro práci s uživatelem (empatie, akceptace, autenticita); základy komunikace v problémových situacích; základy asertivního jednání; týmová spolupráce a komunikace.

Zvládání psychické zátěže, stresu; psychohygiena

- Psychická zátěž a stres; náročné životní situace; syndrom vyhoření; vnitřní a vnější zdroje zvládání stresu, psychohygiena; úvod do relaxačních technik.

Právní minimum

- Systém sociálního zabezpečení; právní způsobilost; opatrovnictví uživatele; systém sociálně právní ochrany dětí; mlčenlivost v sociálních službách.

Zákon o sociálních službách

- Příspěvek na péči a možnosti jejího využití; druhy sociálních služeb; povinnosti poskytovatele a standardy kvality sociálních služeb; kvalifikace v sociálních službách.

Etika, lidská práva a důstojnost. Základy prevence závislosti osob na sociální službě; prevence týrání a zneužívání osob.

- Etické kodexy; etická dilemata v sociálních službách; základní lidská práva a jejich ochrana v sociální službě; etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách; pojetí kvality života; možnosti snižování závislosti na sociální službě; zneužívání a týrání (druhy, identifikace, prevence a pomoc uživatelům, specifika u osob se zdravotním postižením, dětí, žen, seniorů).

Základy první pomoci (Základy ochrany zdraví)

- Základní pojmy z oblasti somatologie; nejčastější akutní stavy a zdravotní komplikace u uživatelů soc.sl. (zaměření na osoby se zdrav.postižením a seniory); úrazy, poranění pohybového aparátu a krvácivé stavy; poruchy vědomí a protišoková opatření.

Základy péče o nemocné, základy hygieny

- Zdravotní rizika a jejich prevence (nutriční deficity, akutní a chronické rizikové stavy, pády seniorů apod.); problematika bolesti a zásady její léčby; kvalita života uživatelů v paliativní a hospicové péči; základy hygieny - šíření nákazy, druhy dezinfekce, hyg.předpisy atd.; činnosti PvSS ve vztahu k nemocným a jeho kompetence.

Základy výuky péče o domácnost, podpora vedení běžného způsobu života

- Zajištění péče a chodu domácnosti; úprava prostředí a bezpečnost bytu; kompenzační pomůcky a jejich financování; dávky pro osoby se zdrav. postižením, seniory apod.; pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky v sociálních službách

- Základní seznámení s aktivizačními a stimulačními technikami, které jsou využitelné v soc.službách; možnosti využití prvků terapeutických technik, spolupráce s odborníky a limity využití v soc.službách; aktivizační techniky pro seniory; finanční gramotnost; možnosti dalšího vzdělávání klientů soc. služeb.

Psychiatrické minimum, specifika práce s lidmi s duševním onemocněním

- Základní druhy duševních poruch a jejich projevy: psychózy, neurózy, organické poruchy; akutní a krizové stavy v psychiatrii, projevy a základní opatření, principy krizové intervence; možnosti léčby duševních poruch a systém péče o osoby s duševním onemocněním; specifika práce s uživatelem s duševním onemocněním v sociálních službách.

Specifika práce se seniory

- Stáří a stárnutí, změny ve stáří (biologické, psychické, sociální); potřeby seniorů a jejich naplňování; možnosti využití sociálních služeb; specifika práce se seniory s nejčastějšími onemocněními; rizika při práci se seniory. Metody sociální práce s touto skupinou uživatelů.

Specifika práce s osobami se zdravotním postižením

- Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem u nás (základní přehled a pojmy); ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením v soc. službách; základní klasifikace zdrav. postižení; dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (nejčastější příčiny, specifika v soc. službách, rizika vyplývající ze zdrav. stavu); specifika práce s osobami s mentálním postižením; specifika práce s osobami s tělesným postižením; specifika práce s osobami se smyslovým postižením; specifika komunikace, včetně základů alternativní a augmentativní komunikace; ochrana práv osob se zdravotním postižením, úmluvy o právech osob se zdrav. postižením. Metody sociální práce s touto skupinou uživatelů.

Specifika práce s rizikovými skupinami

- Základní přehled, charakteristika a specifika rizikových cílových skupin (osoby v sociální krizi, osoby ohrožené závislostmi, děti ohrožené sociálním vyloučením apod.); sociální služby (nízkoprahové služby, komunitní práce aj.) pro rizikové skupiny a jejich specifika, ve srovnání s ostatními sociálními službami; základní poradenství – klíčové oblasti; specifika intervenčních přístupů při práci s rizikovými skupinami v sociálních službách; odbornost a kompetence pracovníka v intervenčních službách. Metody sociální práce s touto skupinou uživatelů.

Rizika při poskytování služby a jejich zvládání

- Rizikové situace v sociálních službách, práce s rizikem a jeho minimalizace, rizikový plán; agresivita a její příčiny, možnosti zvládání (modelové příklady z praxe); problematika využití restriktivních opatření v sociálních službách (dle platné legislativy); možnosti využití úprav prostředí a technických pomůcek pro minimalizaci rizik.

Seminář k odborné praxi

- Rozdělen na úvodní a závěrečnou část (před praxí a po praxi). V úvodní části stanovení obsahu a cílů odborné praxe, v závěrečné části reflexe proběhnuté praxe.

Odborná praxe na pracovištích sociálních služeb

Kurz je zakončen testem. Podmínkou úspěšného ukončení je 80% účast v kurzu a 70% bodů v závěrečném testu.

Info a přihláška: https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/kvalifikacni-kurz-pro-pracovnik...

Pořadatel: 
VOŠ Jabok, Petra Adámková, tel.: 603 330 793, cdv@jabok.cz