HANDLE® stupeň 2 Základy HANDLE přístupu (kurz akreditovaný MŠMT)

Datum: 
Pátek, 24. Listopad 2017 - 9:00 - Sobota, 25. Listopad 2017 - 16:00
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

Náplň kurzu:
- prohloubení chápání modelu vzájemné závislosti a interakce
  senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů
- základní informace o mozku
- senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce,
  svalové napětí atd.) – základní kameny učení – jejich charakteristika,
  vývoj, možné příčiny narušení jejich fungování
- jak z chování člověka vyčíst informace o fungování neurovývojových
  systémů a jak rozpoznat systémy, které potřebují zlepšit organizaci
- jak nedostatečná organizace těchto systémů ovlivňuje učení – např. vliv
  nepravidelností v hmatovém systému na schopnost psát či sedět v klidu
- známky přetížení nervového systému – jak je rozpoznat a co dělat
- strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit
  organizaci nervového systémů a proces učení
   o   HANDLE aktivity (5 aktivit z kurzu 1. stupně a 6 nových aktivit)
   o   přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku
- faktory ovlivňující naši reakci na podněty

Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu

 

Podrobný popis: 

HANDLE® stupeň 2 - Základy HANDLE přístupu

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT ČR v rámci systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:
MSMT - 14162/2017-1-607.

 

Rekapitulace kurzu HANDLE stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu.

 

Účastnící si připomenou základní charakteristiky a principy HANDLE přístupu. Budou mít možnost podělit se o své zkušenosti s aplikováním vědomostí a dovedností z kurzu HANDLE stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu ve své práci a osobním životě.

 

Neurovývojový model vzájemné propojenosti a interakce senzomotorických systémů..

 

Účastníci si připomenou model vzájemné propojenosti a interakce senzomotorických systémů, se kterým se seznámili v kurzu HANDLE stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu. Prohloubí své povědomí o vzájemné interakci mezi systémy, o tom, jak jsou propojené a navzájem na sobě závislé a jak neefektivní fungování jednoho systému může ovlivnit fungování a snížit efektivitu celé struktury.

 

Neurovývojové systémy – jednotlivé díly skládačky.

 

Účastníci se budou postupně seznamovat s jednotlivými systémy modelu vzájemné propojenosti a interakce senzomotorických systémů (hmat, čich, chuť, vestibulární systém, svalové napětí, propriocepce, kinestézie, sluch, zrak, sledování očima, binokularita, priority pozornosti, diferenciace, lateralita, interhemisférická integrace). Budou se učit, jak z chování člověka vyčíst informace o fungování neurovývojových systémů.  U jednotlivých systémů budou probírána tato témata:

  • vývoj systému a možné překážky ve vývoji
  • možná poškození/oslabení systému
  • význam systému pro učení
  • jak rozpoznat nepravidelnosti ve fungování systému
  • strategie, kompenzační mechanismy a aktivity, které mohou být použity pro organizaci daného systémů.

 

HANDLE aktivity – pohybové aktivity využitelné v praxi.

 

Pohybové aktivity se budou prolínat celým kurzem. Účastníci si zopakují aktivity z kurzu HANDLE stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu a naučí se nové HANDLE aktivity, které budou moci využít ve své pedagogické praxi pro podporu a organizaci nervového systému a učení. Tyto aktivity mohou účastníci využívat také pro podporu a organizaci svého nervového systému, pro zklidnění či naopak osvěžení, pro integraci či zvládání náročných situací.

 

 

Účastníci budou mít možnost podělit se o své zkušenosti s používáním aktivit z kurzu HANDLE stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu ve své práci a osobním životě.  Pokud měli obtíže s jejich prováděním, budou společně s lektory a dalšími účastníky hledat vhodnou variantu aktivit, která by vyhovovala jejich konkrétní situaci.  Budou mít také možnost hledat další činnosti, které mohou mít podobný vliv na nervový systém a které mohou využít se svými žáky/klienty.

I nadále bude kladen důraz na využití principu jemného posilování a sledování známek přetížení/napětí/stresu v nervovém systému u sebe i u ostatních.

 

Celým kurzem se budou prolínat prožitková cvičení, během kterých budou moci účastníci prožít ve vlastním těle věci, se kterými se mohou potýkat lidé s neurovývojovými odlišnostmi.

 

 

Hodinová dotace : Celková hodinová dotace 16 vyučovacích hodin (v rozsahu 45 minut).

 

Lektoři: Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie - HANDLE instruktoři a praktici. Od roku 2007 pracují na šíření HANDLE přístupu v České republice a v Evropě. Pracují s klienty s nejrůznějšími neurovývojovými obtížemi, organizují kurzy a vyučují HANDLE kurzy 1. a 2. stupně.

Pořadatel: 
Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, HANDLE instruktoři a praktici, ve spolupráci s HANDLE Institutem, www.handle.org. 607 600 341, 558 694 017, handle@email.cz