HANDLE® stupeň 1 Úvod do HANDLE přístupu (kurz akreditovaný MŠMT)

Datum: 
Čtvrtek, 23. Listopad 2017 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

Náplň kurzu:
- vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem 
  závislého fungování
- význam výživy a optimálního vnitřního prostředí
- vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na učení a na kvalitu našeho života
- vliv stresu na proces učení a kvalitu života
- jak omezit stres - známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle
  Enhancement®)
- chování je komunikace – co nám chování říká o fungování
  neurovývojových systémů – hledání kořenů obtíží
- pochopení pomáhá vytvářet prostor pro respekt, akceptaci a důvěru
- jak priority pozornosti (například potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí)
  ovlivňují učení a náš každodenní život
- strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit
  organizaci nervového systémů a proces učení
  o HANDLE aktivity – 5 rytmických organizovaných aktivit
  o přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku

Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu.

Přednášející: Jana a Paul Baptie jsou HANDLE instruktoři a praktici. Od roku 2007 pracují na šíření HANDLE přístupu v České republice a v Evropě. Pracují s klienty
s nejrůznějšími neurovývojovými obtížemi, organizují kurzy a vyučují HANDLE kurzy stupeň 1 a 2.

Podrobný popis: 

 

HANDLE® stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT ČR v rámci systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.:
MSMT - 14162/2017-1-607.

Historie a charakteristika HANDLE přístupu.

Účastníci budou ve stručnosti seznámeni s historií HANDLE přístupu a s HANDLE akronymem (slovo skládající se z prvních písmen několika anglických slov: H = Holistic - holistický,  A = Approach - přístup, ND = NeuroDevelopment - neurovývoj, L = Learning - učení, E = Efficiency – efektivita).

 

Základní východiska a principy HANDLE přístupu.

Tato část bude věnována podrobnějšímu seznámení s východisky a principy, na kterých přístup staví a jejichž pochopení je důležité pro jeho efektivní využití v praxi.

Účastníci se seznámí s modelem vzájemné propojenosti a interakce senzomotorických systémů, který zobrazuje jednotlivé neurovývojové systémy v hierarchické a vzájemně propojené struktuře. Uvidí, jaký může být vliv nepravidelností v některých systémech na celou strukturu.  Podrobnější seznámení s tímto modelem je obsahem kurzu HANDLE stupeň 2 - Základy HANDLE přístupu.

Účastníci budou mít také možnost dozvědět se, jak je naše fungování a proces učení ovlivněn vlivy vnitřního prostředí a vnějšího prostředí a jak je možné přizpůsobit vnější prostředí a omezit tak situace způsobující stres a senzorické přetížení.

Nezbytnou součástí kurzu je pohled HANDLE přístupu na stres a na to, jak ovlivňuje učení. Účastníci se seznámí s nepatrnými známkami stresu, které signalizují, že je potřeba ukončit aktivitu, a se strategiemi, které mohou pomoci předcházet stresu/přetížení.

Lektoři představí účastníkům HANDLE jako přístup, jako ucelený souhrn principů, spíše než jen pevně danou techniku či návod. Jedním ze základních principů je, že nesoudí a nehodnotí chování, ale vnímá je jako komunikaci, snaží se porozumnět individuálním rozdílům a hledat kořeny obtíží. Dále se účastníci seznámí s principem jemného posilování®, který je zásadní pro efektivní využití HANDLE přístupu.

Účastníci také získají základní poznatky o neuroplasticitě a synaptogenezi jako celoživotních procesech a o významu přiměřené a pravidelné stimulace, organizovaného pohybu a optimálního vnitřního prostředí pro vývoj nervového systému a pro optimální a efektivní fungování a učení.

Účastníci si připomenou, že lidé v každém věku mají touhu a potenciál se učit a že může být užitečné hledat důvody, proč tuto potřebu nemohou naplňovat.

V závěrečné části kurzu účastníci získají souhrnný pohled HANDLE přístupu na efektivitu učení.

 

Celým kurzem se budou prolínat prožitková cvičení, během kterých budou moci účastníci prožít ve vlastním těle věci, se kterými se mohou potýkat lidé s neurovývojovými odlišnostmi.

 

HANDLE aktivity: pohybové aktivity využitelné v praxi.

V průběhu kurzu se účastníci naučí HANDLE aktivity, které budou moci využít ve své praxi pro podporu a organizaci nervového systému a učení. Seznámí se s obecnou charakteristikou aktivit a osvojí si pravidla používání těchto aktivit. Dozví se, jak aktivitu přizpůsobit podle potřeb a připravenosti žáků/klientů a kdy je potřeba aktivitu ukončit (signály stresu/ přetížení).
Aktivity mohou účastníci využívat nejen pro své žáky/klienty, ale také pro podporu a organizaci svého nervového systému, pro zklidnění, integraci, zlepšení paměti či zvládání náročných situací.

 

Hodinová dotace : Celková hodinová dotace 8 vyučovacích hodin (v rozsahu 45 minut).

 

Lektoři: Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie - HANDLE instruktoři a praktici. Od roku 2007 pracují na šíření HANDLE přístupu v České republice a v Evropě. Pracují s klienty s nejrůznějšími neurovývojovými obtížemi, organizují kurzy a vyučují HANDLE kurzy 1. a 2. stupně.

Pořadatel: 
Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, HANDLE instruktoři a praktici, ve spolupráci s HANDLE Institutem, www.handle.org., 607 600 341, 558 694 017, handle@email.cz