Akreditovaný kurz "Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti" - Hradec Králové

Datum: 
Úterý, 19. Září 2017 -
9:30 - 15:00
Místo konání akce: 
Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové
Stručný popis: 

Kurz představuje problematiku výkonu rozhodnutí a exekucí s ohledem na potřeby pracovníků působících v sociální oblasti, na které se obracejí klienti s konkrétním problémem z oblasti exekučního řízení. Cílem kurzu je představit exekuční řízení jako proces, v němž má povinný práva a povinnosti a jak je má uplatnit. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy, způsoby a aspekty výkonu rozhodnutí, dále s problematikou exekučních sporů a se specifiky exekučního řízení podle exekučního řádu. V neposlední řadě budou řešeny otázky obrany proti výkonu rozhodnutí, tedy jak exekucím čelit. Absolvent kurzu bude schopen vysvětlit klientovi podstatu a průběh exekučního řízení, zanalyzovat jeho situaci a navrhnout mu možnosti, jak se v konkrétní situaci zachovat a podle situace mu sepsat základní žádost, návrh na zastavení exekuce pro bezvýslednost nebo ho pak nasměrovat buď na jednání se soudním exekutorem nebo mu doporučit služby advokáta či bezplatné právní porady zaměřené na dluhovou problematiku, aby tak zamezil nejen nepřiměřené majetkové újmě klienta, nárůstu jeho zadlužení a naopak ho včas vedl k řešení jeho dluhové situace, ať už jde o obranu proti neoprávněné exekuci, splátkový kalendář nebo oddlužení. Včas a správným směrem řešená dluhová situace je žádoucí i z pohledu společnosti, neboť je pro společnost levnější než dlouhodobě neřešený problém, který přeroste v sociální zátěž pro společnost jako takovou.

Přednáší JUDr. Lukáš Jícha.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Základní teorie, vznik dluhu, informace o exekucích obecně, obecná ustanovení

 • Obecné výklady. 
 • Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí. 
 • Druhy soudního výkonu rozhodnutí. 
 • Způsoby výkonu rozhodnutí podle jejich účinků. 
 • Titul pro výkon rozhodnutí.

2. Výkon rozhodnutí ukládajících peněžité plnění

 • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, přikázáním pohledávky z účtu, přikázáním jiných peněžitých pohledávek, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí. 
 • Ocenění. 
 • Dražba. 
 • Rozvrh.

3. Výkon rozhodnutí ukládajících peněžité plnění -  pokrač.

 • Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem, správou nemovité věci, postižením jiných majetkových práv.

4. Výkon rozhodnutí ukládajících nepeněžité plnění

 • Obecné výklady. 
 • Výkon rozhodnutí vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. 
 • Na zastupitelná plnění. 
 • Na nezastupitelná plnění.
 • K obnovení předešlého stavu.

5. Výkon rozhodnutí soudem schválených dohod o výchově nezletilých dětí

 • Předpoklady, účastníci, nařízení, provedení, způsoby výkonu, zastavení.

6. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným

7. Exekuční spory

 • Spory řešené v rámci řízení o výkon rozhodnutí.
 • Spory řešené v nalézacím řízení.

8. Specifika exekučního řízení podle exekučního řádu

 • Obecně o exekučním řízení. 
 • Návrh a nařízení exekuce. 
 • Zjišťovaní majetku povinného. 
 • Obrana povinného. 
 • Náklady exekuce.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5