Doporučené postupy pro praktické lékaře

Vrozená kyčelní dysplasie

08.02.2007 23:36

Vyšetřování dětí na vrozené vady kyčelního kloubu upravuje novela vyhlášky č. 17/77 z r.1996. Všechny děti narozené v ústavním zařízení mají být podle této právní normy vyšetřeny ortopedem v prvním týdnu po narození, a to klinicky a do 3 týdne života i sonograficky. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Nádory ledvin

02.12.2008 21:26
Zhoubné nádory ledvin představují 1.5 - 2 % všech zhoubných nádorů. Vyskytují se prakticky ve všech věkových kategoriích, maximum výskytu je v páté až sedmé dekádě. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc., spoluautorkou MUDr. Michaela Matoušková.

Mnohočetný myelom

03.12.2008 9:05
Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., spoluautorem doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Mnohočetný myelom je maligní choroba způsobená maligní transformací B lymfocytů, jejich nekontrolovanou proliferací a diferenciací v plazmatické buňky. Nejčastěji nemoc způsobuje osteolýzu, poruchu funkce ledvin a útlum krvetvorby.

Maligní nádory a prekancerózy v maxilofaciální oblasti

03.12.2008 9:06
Nádory hlavy a krku představují 6 - 10 % všech zhoubných nádorů (geografické odchylky). Z toho 40 % se vyskytuje v systému orgánů ústní dutiny a asi 6 % ve slinných žlázách a na kůži obličeje. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.

Maligní melanom

03.12.2008 9:08
Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., spoluautory MUDr. Jan Novotný a MUDr. Ivana Krajsová. Maligní melanom je zhoubný nádor vycházející z melanocytů, buněk původu neuroektodermového. Vyskytuje se na kůži trupu, končetin, na dlaních, ploskách i pod nehtovýmim ploténkami. Je možné se také setkat s lokalizací tohoto nádoru na sliznicích dutiny ústní, nosní, ve vedlejších nosních dutinách, na sliznici oblasti genitálu i anu. Primárně může vznikat též v oku.

Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba

03.12.2008 9:10
V České republice je kolorektální karcinom nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Výskyt tohoto onemocnění se u nás od roku 1960 trvale zvyšuje. Úmrtnost na tyto nádory je relativně vysoká. Nádory tlustého střeva představují zhruba 8% a nádory rekta více než 7% nádorových úmrtí. V absolutních číslech to jsou více než 4 000 úmrtí ročně. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Miroslav Zavoral, PhD., spoluautorkou MUDr. Petra Ladmanová.

Karcinom žaludku

03.12.2008 9:12
Je prakticky jediným zhoubným nádorem , který vykazuje ve dvacetiletém srovnání v ČR významný pokles incidence. Ze 3275 nových případů v roce 1975 poklesl jeho výskyt na 2219 v roce 1996, tedy o jednu třetinu. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Karcinom těla děložního

03.12.2008 9:13
Je nejčastějším nádorovým onemocněním ženských pohlavních orgánů, představuje asi 7% ze všech nádorů u žen. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Alena Jelínková.

Karcinom pankreatu

03.12.2008 9:17
Po nádorech plic a tlustého střeva je karcinom pankreatu třetím v příčinách smrti na nádorová onemocnění mužů mezi 35 až 54 roky. Jeho výskyt se v ČR pohybuje mezi 12 - 20 na 100 000 obyvatel a rok. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

Karcinom ovaria

03.12.2008 9:18
Tvoří 15% všech zhoubných novotvarů u žen. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 1000 nových onemocnění. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Olga Přibylová.

Germinativní nádory varlat

03.12.2008 9:20
Vyskytují se nejčastěji ve věkové skupině 15 – 35 let. Hrubá incidence na 100 tisíc mužů je 6,2, trend výskytu vykazuje statisticky významný nárůst jako velmi nepříznivý jev. Ročně se zaznamenává v ČR přes 300 nových onemocnění. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Josef Drbal.

Karcinom jícnu

03.12.2008 9:21
Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Karcinom jícnu je zhoubné nádorové onemocnění vyššího věku s vysokou letalitou. Časný nádorový proces omezený na jícen je vyléčitelný radikální operací, často však dochází k recidivám.

Embolie a trombózy tepen dolních končetin

30.11.2008 17:25
Akutní tepenné uzávěry patří mezi náhlé příhody a na rychlosti jejich ošetření závisí nejen zachování končetiny, ale často i života (šokové stavy, sekundární sepse). Autorem doporučeného postupu pro praktické lékaře je MUDr. Tomáš Daněk, spoluautorem doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Arteriální hypertenze

30.11.2008 15:36
Hypertenze znamená opakované zvýšení tlaku ≥ 140/90 mmHg alespoň u 2 ze 3 měření při minimálně 2 návštěvách. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (jr.).

Vertebroviscerální syndromy

08.02.2007 23:37

Porucha funkce vnitřního orgánu může vyvolat ( a také ve velké většině vyvolává) změny v hybné soustavě, a to nejen v příslušném inervačním segmentu, ale prakticky v celém hybném systému. Tyto změny pak mohou být udržovacím faktorem obtíží, a to převážně bolesti. Reflexní změny nebo obtíže podmíněné dysfunkcí páteře, promítající se do funkce příslušného vnitřního orgánu se pak nezřídka stávají diagnostickým i terapeutickým oříškem, pacient je často podrobován nepříjemným a nákladným vyšetřením a nezřídka pak i neadekvátně léčen. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Jana Jandová.

Míšní poranění

08.02.2007 23:38

Péče o pacienty s poraněním míchy se vyznačuje snahou snížit hrozící možnost dalšího poškození míchy v akutním poúrazovém stadiu a snahou o vytvoření podmínek pro maximální možné obnovení funkce míchy. Autorem doporučeného postupu MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., spoluautorem MUDr. Lumír Hrabálek.

Revmatoidní artritida

08.02.2007 23:39

Toto autoimunitní zánětlivé onemocnění postihuje především sinoviální klouby, ale mnohdy i jiné tkáně a systémy. Jde o nemoc chronickou, obvykle celoživotní. Může být dosaženo stabilizace s minimálními potížemi nebo i remise, na druhé straně nemoc může zdevastovat pacienta až k úplné bezmocnosti. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jaroslav Hrba, CSc.

Totální náhrada kolenního kloubu

08.02.2007 23:40

Cílem výkonu je dosažení plně zatížitelného, nebolestivého kloubu, který umožňuje fyziologický rozsah pohybu a u mladších pacientů i návrat k pracovnímu zatížení. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Petr Hajný.

Deformity páteře

08.02.2007 23:44

Autory tohoto doporučeného postupu  jsou Prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. a MUDr. Jan Cienciala (spoluautor). Deformity páteře jsou skoliózy, patologické kyfózy a lordózy a jejich kombinace (kyfoskolióza, lordoskolióza).

Deformity ruky a zápěstí revmatického původu

08.02.2007 23:45

Revmatochirurgie ruky se zabývá operačním řešením jednotlivých stupňů revmatických deformit, kterými je ruka v průběhu onemocnění revmatoidní artritidou postižena téměř vždy. Podle statistických údajů začíná onemocnění v 80-90% případů právě na zápěstí a ruce. Autorem tohoto doporučeného postupu  je  doc. MUDr. Jan Pech, CSc.

Diagnostika osteoporózy

08.02.2007 23:46

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým kostním onemocněním, které postihuje především ženy v postmenopausálním věku a muže i ženy v pokročilejších věkových kategoriích. Frekvence komplikací osteoporosy systematicky stoupá. Tento stav je mimořádně finančně nákladný. Statistickou pravděpodobnost prodělat zlomeninu proximálního femuru má v České republice 15 - 17% žen a některá z osteoporotických zlomenin postihne v průběhu života každou třetí ženu. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc., spoluautorem prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Léčba osteoporózy

08.02.2007 23:48

Typickými OP zlomeninami jsou zlomeniny (deformity) obratlů, dolního předloktí a nejzávažnější z nich, zlomenina krčku stehenní kosti, jež je v 10 - 20 % příčinou smrti do 1 roku. Dnešní stav léčby a prevence osteoporózy (OP) je podmíněn novými poznatky o patofyziologii OP, o aktuálních možnostech diagnostických, o lécích, které ovlivňují tvorbu a metabolický kostní obrat a pravděpodobně i strukturu kosti. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., spoluautorem doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Pes equinovaris congenitus

08.02.2007 23:49

Pes equinovarus congenitus (PEC), neboli vrozená koňská noha vtočená je nejčastější pravou vrozenou vadou pohybového aparátu. Vada je patrná ihned po narození a je charakterizována flexí v horním hlezenném kloubu a flexí, varozitou, addukcí a vnitřní rotací v dolním hlezenném kloubu, které jsou následovány stočením přední části nohy ve stejném směru. Vzniká tak komplexní deformita nohy, která je navíc spojena s hypotrofií svalstva bérce. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Jiří Chomiak.

Osteoartróza

08.02.2007 23:51
Osteoartróza je nejčastějším kloubním onemocněním. Po počátečním postižení chrupavky a jejím postupném úbytku se objevují změny i v přilehlých kostních epifýzách, dále bývají postiženy kolem kloubní vazy, kloubní pouzdro. Dochází k pokračujícímu rozvoji bolesti, omezení pohyblivosti a deformitám kloubu. V ordinaci praktického lékaře představují pacienti s artrózou až tři čtvrtiny všech nemocných s pohybovými potížemi. Převažují ženy. Autory doporučeného postupu jsou MUDr. Vladimír Medek a  MUDr. Ivan Kopecký (spoluautor).

 

Akutní koronární syndromy

30.11.2008 15:33
Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Definice zahrnuje všechny nemocné se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční, u kterých se manifestuje v klidu bolest na hrudníku typu anginy pectoris, nebo se bolest objevuje v častější frekvenci, větší intenzitě a/nebo v delším trvání než tomu bylo dříve. Zvláštní skupinu představují nemocní, u kterých se bolest na hrudníku objevuje poprvé.

Karcinom čípku děložního

03.12.2008 9:22
Autorem doporučeného postupu je MUDr. Jan Fischer. Karcinom hrdla děložního patří po karcinomu prsu a těla děložního mezi nejčastější onkologické onemocnění u žen. Invazivním karcinomem děložního hrdla onemocní okolo 2% dospělých žen.