Společnost pro ranou péči

11.06.2014 8:02

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

METODICKÉ CENTRUM
Klimentská 2
110 00 Praha 1
tel.: 224 826 858, 777 235 630
STŘEDISKA RANÉ PÉČE:
Poskytují regionální služby, poradci dojíždějí do rodin v oblasti, kterou mají na starosti.
 
České Budějovice: Jizerská 4
370 11 České Budějovice 2
( + fax: 385 520 088
 
 
BRNO: Nerudova 7
602 00 Brno
( + fax: 541 236 743
OLOMOUC: Střední Novosadská 52
770 00 Olomouc
( + fax: 585 222 921
OSTRAVA: Havlíčkovo nábř. 38
702 00 Moravská Ostrava
( + fax: 596 112 473
 
 
Služby rané péče SPRP jsou určeny:
 
● rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením od narození nejvýše do 7 let
 
Služby rané péče poskytujeme zdarma, *na týdenní kurzy a časopis klienti přispívají
* pokud pracoviště nezíská finanční prostředky z dotací či grantů, může úměrně snížit kapacitu
Forma poskytovaných služeb:
● konzultace v domácím prostředí 75% služeb
● ambulantní konzultace ve Středisku SPRP
● skupinová setkání rodičů, semináře, přednášky
● týdenní kurzy pro celé rodiny
● doprovod klientů na vyšetření, k jednání
● telefonické poradenství, zasílání materiálů
Nabízíme:
● informace
● provázení a podporu rodin
● psychologické, pedagogické a sociální
poradenství
● pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů
a jejich dětí s postižením
● poradenství v oblasti výchovy dítěte,
komunikace a interakce s ním
● podporu vývoje dítěte ve všech oblastech,
program stimulace zraku
● náměty na výběr pomůcek a na úpravy
domácího prostředí
● funkční vyšetření zraku
● půjčování speciálních hraček, pomůcek,
literatury, videa, CD
● zpravodaj pro rodiče Rolnička
● pomoc při výběru předškolního zařízení
● odborné instruktáže pro spolupracující
zařízení
Metodické centrum se věnuje:
● poskytování služeb
● organizačnímu a metodickému řízení
● rozvoji oboru rané péče a legislativě
● shromažďování informací a literatury
● pořádání seminářů a kurzů pro poradce
rané péče i odborníky z příbuzných oborů
● překladům a vydávání publikací
Program SPRP „PROVÁZENÍ“ obsahuje:
● podporu rodiny
● podporu vývoje dítěte s postižením
● osvětu a vzdělávání
Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí, to je pro dítě v raném věku nejpřirozenější. Zde se cítí bezpečně mezi svými blízkými, nejsnáze přijímá nové podněty, učí se novým dovednostem. Ještě po narození probíhá v lidském mozku úžasný rozvoj, zejména první tři roky života dítěte hrají v jeho vývoji velkou roli. V tomto období umožňují schopnosti mozku nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný nedostatek. Toto období je také zásadní pro vytváření vazby mezi rodiči a dítětem. Proto služby rané péče jsou nabízeny rodinám hned po narození dítěte. Nenahradí to, co může nabídnout láska a péče rodiny, ale pomáhají rodičům otvírat nové možnosti a řešit situace, na které nebyli připraveni.
Spolupracujeme s rodiči, odborníky, samosprávou i veřejnou správou:
Mezi poradci rané péče jsou vysokoškolsky kvalifikovaní speciální pedagogové, sociální pracovnice, instruktorky stimulace zraku a další odborníci. Spolupracujeme s lékaři, odbory sociální péče, pedagogy školských zařízení…