Pestrý svět malých dětí s hluchoslepotou

25.11.2012 19:11

Bakalářská práce Elišky Vondráčkové pojednává o problematice života malého dítěte se sluchovým i zrakovým postižením zároveň. Snaží se přiblížit svět a život těchto dětí nikoli jako šedý a chudý, ale jako pestrý i bohatý. Zaměřuje se na děti s úplnou ztrátou zraku a sluchu před zavedením případného kochleárního implantátu, tedy asi do pěti let věku. Nastiňuje smyslový vývoj u malých dětí obecně, popisuje vývoj dítěte s duálním postižením (nevidomého a neslyšícího) po stránce smyslové (vývoj hmatu, čichu a chuti) a psychické. Práce obsahuje způsoby pomoci rozvíjení vnímání světa, sebevědomí a pocitu jistoty a bezpečí v sociálních vztazích a návrh konkrétních postupů práce s dítětem s hluchoslepotou.

Klíčová slova: