Martin Novák, Česká unie neslyšících: eScribe - online přepisovací centrum II

23.07.2014 15:19

Zatímco tým z ČVUT se zaměřil na řešení technického zázemí pro simultánní přepis mluvené řeči, České unii neslyšících umožnil projekt eScribe II od února 2010 vyškolit další přepisovatele a zajistit přepisy na 125 akcích nejrůznějšího druhu, včetně 13 soudních jednání. V srpnu 2010 bylo zaregistrováno Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN jako poskytovatel sociální služby přepisu, Ministerstvo práce a sociálních věcí mu však na rok 2011 neposkytlo ani korunu dotace. Proto nyní CZSP hledá alternativní zdroje a zatím může zajišťovat simultánní přepis pouze na akcích, jejichž pořadatel přepis uhradí.

Úvod
 
V říjnu 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb.,  o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, kterým byl definován mj. nový komunikační prostředek - převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase.   Zatímco uživatelé českého znakového jazyka mají k dispozici síť tlumočníků do českého znakového jazyka a jejich služby si mohou objednat prostřednictvím Centra zprostředkování tlumočení pro neslyšící, lidé se sluchovým postižením, jejichž mateřským jazykem je čeština a nekomunikují znakovým jazykem, byli zatím odkázáni pouze na odezírání, které je velmi nespolehlivé. Přitom jde o mnohonásobně početnější skupinu, než jsou uživatelé znakového jazyka; představují ji lidé nedoslýchaví nebo ohluchlí v průběhu života. Právě pro ně se jeví jako optimální komunikační prostředek simultánní přepis mluvené řeči.
 
S podporou Nadace Vodafone ČR
 
Taková služba však v České republice neexistovala. Teprve od září 2008 ji začala nabízet Česká unie neslyšících v rámci pilotního projektu Simultánní přepis mluvené řeči, podpořeného Nadací Vodafone ČR. Na tento projekt pak navázaly projekty eScribe: Online přepisovací centrum I a II, opět podpořené Nadací Vodafone ČR. Od září 2008 uskutečnila Česká unie již 225 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, od jednání jednotlivců na úřadech, přes přednášky, semináře, kulturní a společenské události až po velké konference s několika stovkami účastníků, mezi nimi i 21 přepisů soudních jednání, které byly pro neslyšící účastníky zvláště důležité. Z toho v rámci právě končícího projektu eScribe II se uskutečnilo 125 přepisů, mezi nimi 13 přepisů soudních jednání.
 
Česká unie neslyšících dále ve spolupráci s organizací Interinfo rozšířila tým spolupracujících přepisovatelů, mezi nimiž je i několik mistrů světa v rychlopsaní. Naprostá většina přepisů se uskutečnila prostřednictvím přepisovatelů fyzicky přítomných na místě, avšak v posledních měsících došlo i k řadě přepisů na dálku, kdy přepisovatel seděl doma u svého počítače, mluvená řeč se mu přenášela do sluchátek pomocí internetové telefonie nebo mobilem a jeho simultánní přepis se ihned zobrazoval na webové stránce aplikace, která se promítala na plátno účastníkům dané akce. Tím došlo ke splnění jednoho z hlavních cílů projektu eScribe – ČUN je nyní schopna v určitých případech zajistit přepis na dálku. Základní podmínkou je kvalitní internetové připojení na místě konání akce.
 
Automatické rozpoznávání řeči
 
Dalším cílem projektu eScribe bylo ověřit možnosti využití systémů automatického rozpoznávání řeči. Řešitelé z ČVUT zvolili systém Newton Dictate a ve spolupráci se společností Newton Technologies dospěli k závěru, že úspěšnost automatického přepisu mluvené řeči by se zvýšila použitím stínového mluvčího, který by hlasový projev poslouchal a dále jej přemlouval. Teprve jeho řeč by byla posílána do rozpoznávače, čímž by se eliminovaly jevy ovlivňující negativně proces rozpoznávání, které podrobně popsal předcházející příspěvek.
 
Na tuto funkci byla vyškolena pracovnice ČUN a úspěšnost automatického rozpoznávání řeči se poté skutečně zvýšila. V současné době však stále ještě není na takové výši, aby bylo možné tento způsob běžně používat v praxi. Bez ohledu na ukončení projektu partneři budou hledat další možnosti, jak pokračovat ve zdokonalování této varianty použití automatického rozpoznávání řeči.
 
Současná nabídka
 
V srpnu 2010 Česká unie neslyšících zaregistrovala Centrum zprostředování simultánního přepisu (CZSP) jako poskytovatele sociální služby přepisu. Protože Ministerstvo práce a sociálních věcí nepřidělilo na tuto službu pro rok 2011 ani korunu dotace (nepodpořilo žádné nové sociální služby), hledá CZSP další zdroje financování. Nyní je schopno zajišťovat simultánní přepis pouze na takových akcích, jejichž pořadatel přepis uhradí.
 
Důležité je, že k nim patří také soudní jednání, kde je simultánní přepis mluvené řeči pro účastníky se sluchovým postižením zvláště důležitý. Díky projektu Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním jednání, který v roce 2010 podpořil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany spolu s Nadací Vodafone ČR, se podařilo seznámit soudy se službou simultánního přepisu natolik, že se již samy obracejí na CZSP se žádostí o zajištění přepisu. Za uplynulý rok není znám jediný případ, že by sluchově postižený účastník soudního řízení požádal o přepis mluvené řeči, a nebylo mu vyhověno.
 
O simultánním přepisu se mohou zájemci dozvědět více na webových stránkách CZSP www.eprepis.cz. Objednat si jej mohou také e-mailem na prepis@cun.cz.
 
Poděkování
 
            Zavedení simultánního přepisu mluvené řeči jako nové sociální služby pro osoby se sluchovým postižením by v České republice nebylo myslitelné bez podpory Nadace Vodafone ČR. Za to si zaslouží poděkování všech současných i budoucích uživatelů.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.