Hodnocení kvality života pacientů se stomií

19.02.2013 21:44

Diplomová práce Jany Marešové z Masarykovy univerzity hodnotí kvalitu života pacientů se stomií. Zabývá se změnami po stránce psychické, sociální, partnerské, pracovní a zájmové. Teoretická část obsahuje jednak poznatky o anatomii trávicího traktu, definici a druhu stomií, indikacích k vytvoření stomie a ošetřování stomií, tak i kapitoly o životním stylu stomiků a kvalitě života. Životní styl stomiků popisuje jejich sociální stránku, psychický stav a přijmutí stomie, výživu a pitný rezim, fyzickou aktivitu a sexualitu. Kapitola o kvalitě života nejprve pojednává o tom, co tento pojem znamená z pohledu historie a různých vědních oborů, a poté se zabývá problematkou kvality života pacientů s kolostomií a ileostomií dle dostupných tuzemských i zahraničních studií. Praktická část diplomové práce je zaměřena na sledování parametrů a změn, které mohou ovlivňovat kvalitu života stomiků. Šetření bylo realizováno formou dotazníkové metody u 55 stomiků z Brna a blízkého okolí.

Klíčová slova: