E – bariéry osob se zdravotním postižením - dokončení

23.07.2014 14:12

V druhé části příspěvku se Hana Bubeníčková zabývala bariérami vyplývajícími z omezené funkce, řešeními odstraňování bariér, dále se soustředila na zdroje informací na webu týkající se pomůcek na bázi PC, vzdělávání a prezentace zdravotně postižených na webu.

Článek:

www.helpnet.cz II.2 bariéry vyplývající z omezené funkce

 Rizikové skupiny:

a) omezení nesouvisející s intelektuálními schopnostmi
    · nevidomí a těžce slabozrací (ZP);
    · osoby s těžkým motorickým postižením horních končetin (HK);
    · od narození neslyšící osoby (NS);
b) omezení související s intelektuálními schopnostmi
    · osoby s poruchami učení a soustředění;
    · mentálně postižení;
c) jiné
    · osoby s postižením řeči, používající augmentativní a alternativní komunikaci;
    · kombinovaně postižení (hluchoslepota, kvadruplegie, DMO s poruchou řeči);
    · senioři.

Bariéry vyplývající z omezené funkce nesouvisející s intelektuálními schopnostmi:
a) neschopnost či velmi omezená schopnost zapisovat informace a ovládat PC
    ·ZP: nemožnost či omezená možnost používat myš,
    · HK: nemožnost či omezená možnost používat myš a také klávesnici.
b) neschopnost či velmi omezená schopnost číst informace z obrazovky (vnímat grafiku)
    · ZP: neschopnost vnímat grafiku a plošnou strukturu dat na monitoru.
c) neschopnost či velmi omezená schopnost informacím porozumět v prezentované podobě
    · NS: na rozdíl od ZP – spíše obrázková a významově jednoduchá komunikace

Potřeba spíše obrázkového a významově jednoduchého vyjadřování u sluchově postižených a potřeba textových popisků pro potřeby nevidomých je velmi snadno řešitelná.

Řešení odstranění bariér

řešení technické
    · HK : speciální vstupní zařízení pro obsluhu PC jinými částmi těla,
    · ZP: nevidomí (hmatové displeje).

řešení softwarové
· ZP - dostupnost informací softwarovými prostředky,
          1. ovladače hlasových a hmatových výstupů, hlasové syntézy, softwarové lupy, 
          2. přístupné webové prezentace i aplikace.(www.blindfriendly.cz)
· HK: hlasové ovládání PC, speciální software ke speciálním vstupním zařízením.

 POZOR neplést si hlasové ovládání PC (hlasový vstup) pro uživatele s těžkým motorickým postižením horních končetin a hlasové výstupy pro nevidomé!

 řešení pomocí výukových technik a asistence
· ZP: nácvik obsluhy PC a Internetu z klávesnice bez použití myši a monitoru ve vizuálně orientovaných systémech,
· HK: použití speciálních klávesnic nebo speciálních ovladačů vyžaduje speciální nácvik nebo minimálně asistenci, v případě postižení celého pohybového aparátu architektonicky bezbariérové prostředí,
· NS: specifikum výuky vyplývá ze specifika daného postižení.

Nejvíce handicapovanými skupinami osob se zdravotním postižením ve vztahu k samotnému ovládání osobního počítače se tak jeví
     a) zrakově postižené osoby
     b) osoby s těžkým motorickým postižením horních končetin.

III. Zdroje informací na webu

III.1 Pomůcky na bázi PC

Zrakové postižení

Helpnet – Zrakové postižení – Kompenzační pomůcky
· počítače se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené (is.braillnet.cz/pocitace.php, www.sons.cz/pomucky.php)

Sluchově postižení

Helpnet – Sluchové postižení – Kompenzační pomůcky
· Kompone, s.r.o. (www.kompone.cz) – HadarText (program emulující psací telefon)

Tělesně postižení
Helpnet – Tělesné postižení - pomůcky K tématu zpřístupnění výpočetní techniky pro potřeby těžce tělesně postižených není žádný odkaz.

Helpnet – Bez bariér – Bezbariérové počítače

· Svět s parapletem (www.paraple.cz/pocitace/pomucky.htm) – hlasové ovládání počítače, návod na použití usnadnění ze systému Windows pro tělesně postižené, různé druhy speciálních klávesnicí a speciálních hardwarových ovladačů /trackball, joystick/. Lze nalézt i obecně přes Google, jeden z nejpoužívanějších fulltextových vyhledavačů na výraz: „speciální klávesnice“. 

· Petit – občanské sdružení, které se zabývá speciálními výchovně-vzdělávacími a diagnostickými počítačovými programy (www.petit.netstudio.cz).

· Přizpůsobení počítačů doc. Žváčka – zde lze najít i zahraniční zdroje (www.volny.cz/inspider/pocitace/prizpusobeni/index.htm).

· CAAK (Centrum alternativní a augmentativní komunikace) – služby především dětem se závažným postižením řeči /DMO, artismus, aj./ (www.alternativnikomunikace.cz).

III.2 Vzdělávání

Zrakové postižení
Konzultanti a školící střediska (www.sons.cz/tyflokabinet/strediska.php) – školící střediska pro zrakově postižené v každém kraji! Specifikem těchto středisek je nácvik práce s PC bez kontroly zrakem speciálními postupy.

Sluchové postižení
www.frpsp.cz/tiche-vzdelavani - soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící Federace rodičů a přátel sluchově postižených – na projektu bylo jedinečné vytvoření odpovídající terminologie ve znakových jazycích./

Tělesně postižení
Adresář počítačových kurzů pro vozíčkáře (www.paraple.cz/texty/cinnost/adresar.htm) – Praha, Pardubice, Frýdek-Místek, Jáchymov, Brno, Havlíčkův Brod, Strakonice, Plzeň)

 Bílé místo
Jak je řešena v těchto vzdělávacích kurzech potřeba použití specifické klávesnice nebo jiného specifického ovladače PC? Existují i jiné kurzy PC pro osoby s těžkým postižením horních končetin, které specifikum postižení bere v úvahu?

Poznámka: Na portálu Helpnet (www.helpnet.cz) všechny odkazy najdete, i když ne všechny jsou zařazeny v rubrice Vzdělávání příslušných sekcí.

 III. 3 Zdravotně postižení se prezentují na Internetu

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (www.vlada.cz/1250/vrk/vybory/vvzpo/vvzpo.il2.shtml)

 Střechové organizace
      
Národní rada zdravotně postižených ČR (www.nrzp.cz)
      Česká rada humanitárních organizací /sdružení poskytovatelů sociálních služeb/ www.crho.cz

Informační systémy
infox.eunet.cz/handihlp 
-První projekt Informačního systému zdravotně postižených HENDIHELP (jeho neúspěch – přišel příliš brzy, poslední aktualizace provedena v roce 1995)

is.braillnet.cz 
-Informační systém pro zdravotně postižené Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (provozován od 1999), www.braillnet.cz byl první server zdravotně postižených zaregistrovaný u správce domén (1996)

Poté, co se přestalo platit za samotný přístup k internetu, nastal skutečný rozmach v používání internetu a přibyla spousta informačních systémů:

deafnet.cz                  Stránky pro sluchově postižené (1999 
krizovatka.cz             Vyhledavač nejen pro postižené (1999)
infoposel.cz                IS Samaritánu Brno (2000)
handicaphelp.cz          IS Mezinárodního centra Universum Liberec, o.p.s. (2001)
alfabet.cz                    Pro rodiče dětí se zdravotním postižením (2002)
helpnet.cz                   Informační portál pro osoby se specifickými potřebami (2003) kdocojak.cz               speciální portál osobností, institucí a projektů, podpořených v krajích i na   ministerstvech, provozuje Asociace poraden zdravotně postižených (2005)
ligavozic.cz/ip/            sborník rad a informací Ligy za práva vozíčkářů (2006)

Katalogy na webu, zveřejňující seznamy organizací, zabývající se zdravotním postižením:

 www.seznam.cz
Instituce a úřady > Sdružení a spolky > Kulturní a společenské > Zdravotnická sdružení a spolky (122)

www.atlas.cz
Zdraví a styl > Zdravotně postižení (154) Ostatní skupiny občanských sdružení a humanitárních organizací se nečlení podle zaměření

www.centrum
Sport, zábava a životní styl > Zdraví a životní styl > Zdravotně postižení a handicapovaní (65) Instituce a organizace > Spolky a sdružení > Kulturní a společenské > Zdravotnické a pomoc zdravotně postiženým > Pomoc zdravotně postiženým (87)
.cz

Ve srovnání s databází neziskových humanitárních organizací na http://is.braillnet.cz, která obsahuje přes 380 občanských sdružení, obecně prospěšných společností a jiných humanitárních organizací se zaměřením na zdravotně postižené, jsou katalogy poněkud neuspořádaným systémem, které mají poměrně chaos v názvosloví, kam kterou organizaci zařadit.

 Zajímavé servery pro zdravotně postižené
www.internetporadna.cz – jedinečný projekt internetového poradenství
www.bezbariér.cz – bezbariérovost objektů s komentářem v mnoha našich městech www.kurzznakovereci.cz – velmi zdařilá prezentace zajímavého projektu
www.blindfriendly.cz – přístupnost webů (zvláštní uznání a cena v soutěži IT projekt r. 2003)

IV. Rady a upozornění

    · Pozor na weby, které neposkytují ucelené seznamy organizací, pomůcek, firem a jiných informací nebo dokonce pouhým opisováním z jiných webů a neznalostí problematiky se dopouštějí nepřesností či dokonce vážných chyb v informacích.
Platí:
a) neupínejte se na jediný odkaz, 
b) hledejte na webech těch institucí a organizací, které mají k dané problematice co nejblíže.

    · Pozor na zastaralé informace – nestačí pouze navrhnout informační systém a spoléhat se, že každý bude nadšeně vkládat data. Je třeba zajistit i nějaký způsob aktualizace na straně provozovatele.
Platí:
a) dívejte se po časových údajích, není-li web alespoň rok aktualizován, může obsahovat neplatné či zastaralé údaje, 
b) weby, které uvádějí telefonní čísla ve starém formátu (tj. z roku 2002), nejsou aktualizovány a jejich údaje mohou být špatné a zavádějící.

   · Pokud informační systém či katalog provozujete, pozor na neplatné odkazy.
Pomocí následujících nástrojů je možné je odhalit:
www.slunecnice.cz/product/XENU - aplikace pro kontrolu neplatných odkazů; http://cestiny.idnes.cz/px/xenucz.html - starší verze v češtině; www.kevinfreitas.net/extensions/linkchecker - rozšíření pro Firefox; http://validator.w3.org/checklink - služba W3C. //

   · Kontaktujete organizaci prostřednictvím e-mailu, který jste našli v informačním systému?
 Ujistěte se, zda opravdu píšete na e-mail dané organizace a ne správci informačního systému.

   · Ověřte si kvalitu vzdělávacích kurzů:
Ne vždy je akreditace kurzu zárukou kvality, vodítkem může být doba poskytování služby, schopnost vzdělávacího zařízení vás detailně seznámit s náplní kurzu, sepsaná smlouva o poskytnuté vzdělávací službě a podmínkách, za kterých ji můžete absolvovat, možnosti konzultací ve vzdělávacím zařízení. Předvedením programů a speciálních postupů samotným školitelem (pokud jsou speciální postupy součástí kurzů) si ověříte znalosti a erudovanost školitele.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.